soft rays
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Segmented rays, flexible and often branched.

external_features.jpg

external_features.jpg