knife tooth
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Knife tooth dogfish, common name of Scymnodon rigens, family Squalidae.

scymnodon_ringens.jpg

scymnodon_ringens.jpg