hairtail
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Large-eyed hairtail, common name of Trichiurus lepturus, family Trichiuridae.

trichiurus_lepturus.jpg

trichiurus_lepturus.jpg